Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI
Threshold Training Associates

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (“VOP”) upravují práva a povinnosti kupujících a prodávajících v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.threshold.cz
 2. Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde www.threshold.cz/download/gdpr.pdf
 3. Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co bylo schváleno v rámci procesu nákupu na e-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před VOP přednost.
 4. Prodávajícím je jazyková škola
  Threshold Training Associates s.r.o.
  Voskovcova 1032/16, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
  IČ: 63671280
  DIČ: CZ63671280
 5. Kupujícím se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží.
 6. Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
 7. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.
 8. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
  II. Bezpečnost a ochrana informací
  1. Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
  2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží.
  3. Více se o ochraně osobních údajů dočtete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, dostupném zde: www.threshold.cz/download/gdpr.pdf

III. Objednávání

 1. Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního zboží v internetovém obchodě.
 2. Případné náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými u konkrétního zboží.

IV. Uzavření smlouvy

 1. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím prostřednictvím objednání zboží, které je uvedeno v e-shopu Prodejce. Objednávku lze učinit i telefonicky nebo emailem.
 2. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a nevyvolá právní účinky, a to i v případě, když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
 3. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. V případě přebírání nevyžádaného plnění je Kupující povinen o existenci tohoto plnění Prodávajícího informovat.
 4. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u Prodávajícího.
 5. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. V případě balíčků lekcí pro soukromou výuku jazyků lze od smlouvy odstoupit 14 dní od zaplacení, avšak dříve, než proběhne první lekce.
 2. Odstoupení od smlouvy je třeba provést písemně, zasláním emailu na adresu Prodávajícího.

VI. Reklamace

 1. Je-li kupující nespokojen s kvalitou výuky, je povinen Prodávajícího o té to skutečnosti neodkladně informovat formou emailu. Prodávající se zavazuje důvody reklamace prošetřit a případně navrhnout kupujícímu odpovídající řešení, včetně přestupu do jiné skupiny nebo změny lektora.

VII. Platební podmínky

 1. Objednané zboží je možné zaplatit:
  o platební kartou v e-shopu
  o platbou prostřednictvím převodu na účet

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 1.1.2022
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.